Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه

شما میتوانید هر روز ، سیر و سیاحت کهکشان بیکران انترنت را از همین درگاه کوچک خودتان اخبار افغانستان آغاز کنید

مذاکرات شفاهی بین افغانها نتیجه نمی دهد

طرفین متخاصمین افغانی باید بالای یک طرح تحریری به موا فقه برسند. برای نیل به توافق بالای یک متن تحریری ، ملاقات رو در رو حتمی نیست . یک متن تحریری میتواند با وساطت سازمان ملل متحد ، رئیس جمهور حامد کرزی یا محترم ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ، بین طرفین متخاصمین ، چندین بار تبادله شود. تا توافق مطلوب بصورت دقیق و مستند بدست آید.
بعد آنکه توافق کامل بالای یک متن تحریری بدست آمد و آخرین متن آن نهایی شد ، دو کاندید رقیب میتوانند در حضور مقامیکه میانجی گری نموده با هم ملاقات کنند. این ملاقات برای مذاکره و چانه زنی نی بلکه باید ، تنها و تنها به مقصد امضای توافقنامه باشد .

Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image search

Most Popular Search Engines


تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan Updated News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новости


نقاط عمده متن توافقنامه

مطابق تازه ترین خبر که در رسانه های داخل افغانستان ، به نشر رسیده است. به ابتکار سفارت امریکا در کابل متن تحریری یک توافق نامه به داکتر عبدالله و اشرف غنی سپرده شده که در کل مورد قبول هر دو طرف قرار گرفته و حالا مصروف رسیدن به توافق در جزئیات آنند. اینست متن خبر نشر شده در رسانه های داخل افغانستان :

متن توافقنامه توسط عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی با حضور فرستاده ویژه سازمان ملل متحد شب گذشته، تکمیل شده است.

به گزارش انفو افغان، قرار است به زودی عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی با حضور یان کوبیش و رییس جمهوری کرزی این توافقنامه را رسما امضا کنند. براساس این توافقنامه، رییس جمهور با دو معاون خود پالیسی می‌سازند و رییس اجراییه با دو معاون خود کابینه را رهبری می‌کنند.

بر مبنای این توافق، رییس جمهوری و رییس اجراییه در پست‌های کلیدی امنیتی، سیاسی و اقتصادی به صورت مساوییانه سهم دارند. با این حال، رییس اجراییه با دو معاون خود عضو شورای امنیت ملی نیز هستند.

رییس جمهوری مکلف است که طی فرمانی در جریان دو سال با تدویر لوی جرگه ، زمینه را برای تبدیل پست اجراییه به صدر اعظم اجراییه مساعد کند.
گرد همایی ناتو ، رئیس جمهور افغانستان را دعوت نکرد. اما اجلاس شانگهای ، رئیس جمهور کشور ما را به گرمی ، استقبال کرد. بعد ازین باید افغانستان بالای همسایگان خود و کشور های منطقه ، بیشتر حساب کندتاجک ها را بیشتر تجرید نکنید

کسانیکه ازامضای موافقنتامه امنیتی با امریکا و حضور نیرو های مسلح ناتو در افغانستان طرفداری میکنند ، باید این حقیقت تلخ را نیز قبول کنند که در حضور قطعات مسلح ناتو در افغانستان ، هر شخصی را که ناتو بخواهد ، همان شخص ، رئیس جمهور افغانستان خواهد شد
ما از شخصیت های محترم مانند عطا محمد نور که طرفدار امضای موافقنتامه امنیتی با امریکا و حضور نیرو های مسلح ناتو در افغانستان است خواهش میکنیم تا تاجک ها را بیشتر تجرید نکنند.
در شرایط کنونی افغانستان ، پشتون ها ، اوزبیک ها ، ترکمن ها ، هزاره ها ، بلوچ ها ونصف تاجک ها از حرکت های غرب زده سبز و نارنجی شما پیرو ی نمی کنند . از شما خواهش میکنیم ، موجب تجرید و قتل عام تاجک ها نشوید. تاجک ها ، هیچگاه در جریان تاریخ افغانستان به این اندازه ، تجرید نشده بودند.


بازنده ی اصلی جنگ ، تاجک ها اند
یک تحلیل عالی جنگ انتخابات ، از نویسنده توانا رزاق مامون


دولت موازی داکتر عبدالله
تاجیکستان مستقل در داخل افغانستان
ضرورت ایجاد یک کمیسیون متشکل از حقوق دانان ورزیده بیطرف

داکتر محمد سلیم مجاز

تیم های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم ، میتوانند ، همزمان با ملاقات ها و چانه زنی ها ی بی نتیجه ، یک کمیسیون کوچک حقوق دانان ورزیده بیطرف را ، توظیف کنند تا بالای یک طرح فرمان رئیس جمهور به شکل ذیل کار کنند:

طرح فرمان رئیس جمهور در باره وظایف وصلاحیت های رئیس اجرایی
(( وزیر اعظم ))این فرمان بمنظور تعیین وظایف وصلاحیت های رئیس اجرایی و تنظیم فعالیت های اووضع گردیده است .

ماده اول - فرمان رئیس جمهور در باره وظایف وصلاحیت های رئیس اجرایی ، در مطابقت کامل با احکام مواد شصت و چهارم ، هفتادو یکم و سایر مواد قانون اساسی که حقوق ، وظایف ، صلاحیت های مقام ریاست جمهوری و حکومت و روابط متقابل این دو نهاد دولتی را تنظیم می کنند ، ترتیب میگردد .

ماده دوم -
(۱) - رئیس جمهور بمنظور تنظیم بهتر فعالیت های حکومت وحدت ملی ، به یکی از وزرای کابینه ، یک بخش از صلاحیت های مقام ریاست جمهوری را تفویض می کند که تفویض این صلاحیت های رئیس جمهور را قانون اساسی به شخص دیگری به صراحت منع نکرده است .
(۲) - این صلاحیت ها و وظایف رئیس اجرایی تا زمانیکه قانون اساسی تعدیل شود و صدراعظم ، مطابق احکام قانون اساسی وظیفه خود را اشغال نماید ، دوام میکند.

ماده سوم -
(۱) - بتاسی ازمفردات ماده هفتادو یکم قانون اساسی که حکم میکند که حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند. بمقصد تامین بهتر ریاست و رهبری وزرا در مطابقت با مطالبات حکومت وحدت ملی ، در جریان هفته اول هرماه ، جلسه شورای وزیران دایر میشود.
(۲) اولین جلسه شوری وزیرا ن تحت ریاست رئیس جمهور دایر میشود. رئیس جمهور درین جلسه بعد از افتتاح جلسه و ابراز حرف های مقدماتی ، یکی از اعضای کابینه را توظیف میکند تا عوض خودش ، جلسه شورای وزیران را ریاست و رهبری کند.این عضو کابنیه ، بنام وزیر اعظم یاد میشود.
(۳) وزیر اعظم تا تاریخ آغاز کار صدر اعظم که بعد از تعدیل قانون اساسی عرض وجود میکند ، ریاست جلسات شورای وزیران را به عهده میداشته باشد.
(۴) - وزرا از اجراات کلی وزارت خود به رئیس جمهور گذارش میدهند اما در مورد تصامیمی که در مجالس شوری وزیران ، در مورد وزارت ایشان گرفته میشود ، در مورد تطبیق آن به وزیر اعظم گذارش میدهند تا وزیر اعظم بعد از کنترول از تطبیق تصامیم شورای وزیران ، بنوبه خود به مقام ریاست جمهوری گذارش بدهد.

ماده چهارم -
رئیس جمهور میتواند رهبری کامل یک وزارت را نیز به رئیس اجرایی بسپارد.

ماده پنجم -
..........................
و به همین تر تیب الی احکام نهایی .

گرداننده سایت اخبار افغانستان با وجود مصروفیت های زیاد در عرصه های دیگر ، بخصوص نوشتن سناریوی فلم و ساختن فلم های کوچک هنری و مستند ، حاضر است ، با این کمیسیون حقوق دانان ، از طریق ایمیل همکاری کند.


توظیف یک وزیر به تدویر و رهبری جلسات کابینه ، مخالف قانون اساسی نیست

اگر رئیس جمهور به خواست و اراده خود ، الی تعدیل قانون اساسی ، یکی از وزرای کابینه خود را توظیف نماید تا جلسات کابینه را ریاست کند ، این تصمیم رئیس جمهور ، مخالف قانون اساسی نیست. تکرارمیکنیم تنها و تنها ریاست جلسات کابینه را ماه یک مرتبه ، نه رهبری روزانه امور حکومت را . تنها و تنها ریاست جلسات کابینه را ، این اجراات ، مغایر قانون اساسی نیست .
افراد یکه تصور میکنند ،این اجراات رئیس جمهور، مخالف قانون اساسی است ، یا قانون اساسی را دقیق مطالعه نکرده اند یا اگر مطالعه کرده اند ، معنی بسیاری از مواد قانون اساسی را بدرستی درک ننموده اند. اگر کدام حقوق دان ، یک ماده قانون اساسی را می شناسد که این اجراات رئیس جمهور را ، منع قرار داده است ، ویا این حقوق دان گرانقدر ، به دلیل دیگری اطمینان دارد که این نوع اجراات رئیس جمهور، بصورت دقیق و مشخص ، با یک یا چند ماده قانون اساسی مغایرت دارد ، بما اطلاع دهد که آنرا ، درینجا جهت آگاهی همه ، به نشر برسانیم.
این عمل رئیس جمهور ، نه تنها خلاف قانون اساسی نیست ، بلکه یک کمک بزرگ بر ای رئیس جمهور است ، زیرا در شرایط خاص افغانستان ، رئیس جمهور ، زیاد مصروف مسایل امنیتی و سفرهای خارج میباشد ، درین حالت ،اگر ، یک شخص دیگر عوض خودش تا تعدیل قانون اساسی و احیای مقام صدارت ، جنجال ریاست جلسات ماهانه کابینه را به عهده بگیرد اوبه گونه بهتر به مسایل امنیتی و تنظیم روابط افغانستان با سایر کشور ها و سازمانهای منطقوی و بین المللی رسیدگی نموده میتواند.

رئیس جمهور ، در اصل پذیرفته است که این وزیر که اکنون بنام رئیس اجرایی یاد میشود ، بعد از تعدیل قانون اساسی ، صدر اعظم ، خواهد شد ، پس چرا حالا مخالفت میکند که حد اقل ، ماه یکبار جلسات کابینه را این وزیر ، ریاست کند ؟

چون مقام رئیس اجرایی یا وزیر اعظم ، یک پدیده بکلی نو درصحنه سیاسی افغانستان است ، بمنظور جلوگیری از سو تفاهمات وپیشگیری از تنازع صلاحیت ها بین اراکین دولت ، چند هفته بعد از توافقات مقدماتی درین عرصه ، لازمست یک طرح قانون بنام (( قانون وظایف و صلاحیت های رئیس اجرا یی )) ، تسوید ، طی مراحل قانونی و به تصویب برسد.

با توجه به این حقیقت تلخ ، که افغانستان یک کشور نیمه مستعمره است و تصامیم مهم را در شرایط کنونی ، شخص رئیس جمهور و خود صدر اعظم آینده نی بلکه ، مقامات ناتو می گیرند ، کاندیدان پیشتاز بخاطر صلح و ثبات سیاسی وطن شان باید ازبین دو مقام رهبری کننده ، هر یکی را که محافل بین المللی برایشان در نظر گرفته اند ، بدون جار و جنجال و چانه زنی ، قبول کنند . چوکی ریاست جمهوری یا مقام آینده صدارت ، هر کدام را که به هر یک ایشان سپرده میشود ، بدون ایجاد بحران ، در افغانستان حساس و شکنند ، بدون قید و شرط قبول کنند .

داکتر محمد سلیم مجاز
وظایف سابق : استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل ، معین وزارت عدلیه ، معاون انجمن حقوق دانان ، منشی کمیته تسوید قانون اساسی سال ۱۹۸۷ و عضو شورای قانون اساسی افغانستان .
تحصیلات عالی در فرانسه
عوامل اساسی شکست مذاکرات داکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی
نوشیدن شراب و پیش قد می از یکدیگر

به اساس اطلاعات دقیق ازیک تن از نزدیکان یکی از شخصیت های فوق که از افشای نام اصلی خود امتناع ورزید ، علت عمده و اساسی شکست مذاکرات و ایجاد بنبست کنونی ، تقسیم قدرت وتعیین صلاحیت های رئیس اجرایی نی بلکه دو موضوع کوچک است که شاید ، هیچ تصور آنرا نکرده باشید . این دو موضوع عبارتند از :

اول - افراط ، در نوشیدن مشروبات الکلی در جریان مذاکرات شبانه در خانه های یکدیگر.

دوم - هنگام داخل شدن و خارج شدن از دروازه ها . مسابقه پیش قدمی ، به جلو رفتن سریع ترو سبقت یک کاندید ، نسبت به کاندید رقیب.

با وجود آنکه در بیش از نود پنج در صد تمام مسایل مورد تنازع ، تیم های هر دو طرف به توا فق رسیده اند ، پیشقد می از یکدیگر هنگام داخل شدن و خارج شدن از دروازه ، در حالت نشئه و مستی ، توهین بزرگ طرف مقا بل ، تلقی شده ، تمام توافقات و منافع وطن را ضرب صفر ساخته است.

این دو موضوع کوچک ، موجب شده تا در آخرین ملاقات ، گیلاس های مشروب را بالای یکدیگر پرتاب کنند وبا هم ، دست به یخن شوند .

برای مشاهده اثرات ناگوار شراب ، بالای این دو کاندید ، بطرف بینی سرخ داکتر عبدالله و دستان لرزان اشرف غنی احمد زی ، به دقت نگاه کنید.

سیاف خواستار مبارزه جدی با لانه‌های جاسوسی در کشور شد


در آینده ، تمام زنان افغانستان به این ز ن قهرمان ، افتخار خواهند کرددکتور اناهیتا راتب زادمحرک ، سازمانده و شریک جرم تقلب در انتخابات ، باید مجازات شود

از نظر حقوقی ، شخصی که یک آدم کش حرفوی را پول میدهد که یک شخص دیگر را بقتل برساند ، محرک و شریک جرم قتل شناخته شده و مانند قاتل ، مجازات میگردد.
بعد از تفتیش و شمارش مجدد تمام آرای مردم ، باید تمام افرادیکه ، تقلب کرده اند کشف و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. ولی این به تنهایی کفایت نمی کند. باید کسانیکه در بالا ها ، هدایت داده اند تا تقلب صورت گیرد و تقلب را سازماندهی و رهبری نموده اند ، نیز شناسایی شوند ، نام های شان در وسایل ارتباط جمعی به نشررسیده و خود شان باید شدیدآ مجازات شوند.

روزنامه‌ امریکایی نیویارک تایمز در گزارشی تازه نوشته که در دور دوم انتخابات افغانستان، ۲.۲ میلیون رای به سود اشرف غنی و ۸۰۰ هزار رای به سود داکتر ‌عبدالله تقلب شده است.
چند سوال جاندار در مورد بنبست (( تقسیم قدرت )) بین داکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی

وزرای دفاع ، داخله ، خارجه و مالیه آینده افغانستان را کی تعیین خواهد کرد ؟ رئیس جمهور آینده افغانستان یا امریکا ؟

سایر وزرا و مامورین عالیرتبه د ولتی آینده افغانستان را کی تعیین خواهد کرد ؟ رئیس جمهور آینده افغانستان یا امریکا ؟ حتی اگر یک مدیر رارئیس جمهور افغانستان ، مقرر کند ، هرگاه امریکایی ها اورا نخواهند ، آن شخص در چوکی مدیریت خود باقی خواهد ماند ؟

در حضور نیروهای مسلح ناتودر افغانستان ، صلاحیت های واقعی رئیس جمهور و رئیس اجرایی را کی ها تعیین خواهند کرد ؟ خودشان ؟ تیم هایشان ؟ یا مشاورین ناتو ؟

آیا اگر امریکایی ها نمی خواستند که داکتر اشرف غنی احمد زی و داکتر عبدالله ،در انتخابات ، در موقف اول ودوم قرار بگیرند ، امکان داشت آنها در دور دوم انتخابات دو کاندید پیشتاز شوند ؟ چرا پنج سال قبل ، اشرف غنی احمد زی ، در انتخابات کمتر از چهار درصد آراء را بدست آورده بود ؟

آیا اگر یکی ازین دو شخصیت را ، امریکا نخواهد رئیس جمهور شود ، آن شخص ، به مقام ریاست جمهوری خواهد رسید ؟

آیا سیاست خارجی ، سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آینده افغانستان را رئیس جمهور آینده افغانستان تعیین خواهد کرد یا مقامات امریکایی ؟

با توجه به پاسخ های سوالهای فوق ، آیا بنبست کنونی ، بی مفهوم نیست ؟


متن کامل اعلامیه طالبان در مورد گردهم آیی ناتو و انتخابات افغانستان

87;تان فرصت تعیین رییس‌جمهور به دست خودشان را داده‌انخارجی‌ها انتخابات را بزرگ‌ترین دستاورد اشغال 13 ساله تلقی می‌کردند به این گمان که در افغانستان دموکراسی خود را آورده و برای ملت افغاند، اما امروز همه می‌بینند که دموکراسی آنان چه شد؟ و انتخابات به کدام راه رفت!! انتخاباتی که آن‌ها ثمره اشغال 13 ساله ی خود می‌دانستند اینک همه شاهدند که این تبدیل به ننگی تاریخی شده است! به طوری که همه از به زبان آوردن نام انتخابات در این کشور شرمگین می‌شوند

انقلاب سبز نارنجی امرالله صالح ، عطا محمد نور و داکتر عبدالله

سبز نارنجی گلم

بعضی ها ، به این باورند که انقلابات رنگه ، توسط غرب بمنظور فروپاشی رژیم ها و سقوط شخصیت های سیاسی نا خوش آیند غرب ، راه اندازی و سازماندهی میشوند
آیا سبز نارنجی ، صد در صد ، افغانی نیست ؟


اگر نتایج انتخابات معلوم نشود ، شما موافق استید تا بمنظورتامین آرامش و امنیت مردم و جلو گیری از فرار مغز ها و سرمایه ها ، حامد کرزی حالت اضطرار را اعلان کند ؟


Plagiarism is not allowed.
داکتر سليم مجاز
تعریف رئیس اجرایی

داکتر محمد سلیم مجاز ، منشی کمیته تسوید قانون اساسی سال ۱۹۸۷
قابل توجه کمیته مشترک حقوق دانان که بمنظور تعیین صلاحیت های رئیس اجرایی ایجاد خواهد شد

رئیس اجرایی ، یک وزیر مهم در کابینه است که به هدایت رئیس جمهور ، جلسات شورای وزیران را ریاست و از تطبیق تصامیم جلسات شوری وزیران، مطابق هدایات رئیس جمهور کنترول و نظارت میکند. رئیس اجرایی کابینه یا � وزیر اعظم � تمام وظایف خود را تحت رهبری رئیس جمهور انجام داده از کنترول و نظارت تصامیم شورای وزیران ، هر ماه به رئیس جمهور ، گذارش میدهد.

به عباره ساده تر:
رئیس جمهور يک وزیر کابینه خود را توظیف میکند تا عوض خودش جلسات کابینه را ریاست کند . این وزیر بنام رئیس اجرائی یاد میشود .


آیا این اجراات رئیس جمهور ، مخالف قانون اساسی است ؟ در کجای قانون اساسی ، کدام حکمی وجود دارد که رئیس جمهور را ازین اقدام منع کرده باشد ؟Chief Executive Officer, is an important Cabinet Minister. Under the instructions of President , he leads the council of ministers meetings . In accordance to the guidance and directions of President, he shall supervise and control the implementation of decisions of the council of ministers meetings.
Chief Executive Officer or "Chief Minister" shall submit each month, a report on the implementation of decisions of the council of ministers to President .

یکنیم سال قبل ، برای اولین بار طرح ایجاد حکومت وحدت ملی برای افغانستان سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ توسط این حقیر فقیر سراپا تقصیر ، پیشنهاد و در سایت اخبار افغانستان برای چندین هفته به نشر رسید.

برای مطالعه متن یکنیم سال قبل اینجا را کلیک کنید.

متن یکنیم سال قبل


چند ماه قبل بعد از نشر طرح حکومت وحدت ملی برای چند ماه در سایت اخبار افغانستان ، گرداننده این سایت بتاریخ هفتم جولای ، جزئیات بیشتر این طرح را به اکثر شخصیت های سیاسی افغانستان ، توسط ایمیل فرستاد. بعد از پنج روز ، بتاریخ دوازدهم جولای ، این طرح در حضور جان کری ، در شهر کابل ، مورد قبول قرار گرفت اما ، شماری از جزئیات آنرا که مربوط فقره یازده ماده شصت و چهارم قانون اساسی میشود که بسیار مهم است ، دران زمان سطحی گرفتند. ما از حقوق دانان هر دو تیم خواهش میکنیم متن کامل این پیشنهاد را به دقت مطالعه کنند و رهبران خود را از نظر حقوقی در روشنی قرار دهند

اینست متن کامل پیشنهاد حکومت وحدت ملی که بتاریخ هفتم جولای به اکثر شخصیت های مهم سیاسی افغانستان ، توسط ایمیل فرستاده شد:

در بخشی ازین پیشنهاد آمده است که :

� مادهء هفتادو یکم قانون اساسی حکم میکند که :

�حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند. تعداد وزرا ووظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.�

با پیروی از احکام این ماده قانون اساسی ، فعلا میتوان قانونیکه وظایف وزرا را تنظیم میکند تعدیل کرد به شکلی که یک پوست وزیر ارشد یا وزیر اعظم را ایجاد نمود که از جمله صلاحیت های وزیر ارشد ، ریاست و رهبری جلسات شورای وزیران باشد . در عمل رئیس جمهور آینده ، خودش جلسات شورای وزیران را ریاست نکند و ریاست حکومت را عملآ به وزیر ارشد یا وزیر اعظم واگذار شود.

اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله ، توافق کنند که هر یک که رای اول را در نتیجه شمارش آراء بدست آورد و به مقام ریاست جمهوری تکیه زند ، کاندید رقیب را که رای دوم را بدست می آورد به حیث وزیر ارشد یا وزیر اعظم تعیین کند ، با تاکید برا ین اصل که صلاحیت رهبری جلسات کابینه یا شورای وزیران به وزیر اعظم ، تفویض شود . آنها این موافقت نامه را در یک سند رسمی ، در حضور شواهد با صلاحیت و با اعتبار داخلی و بین المللی درج و در پای آن امضاء کنند.

چون فقره یازده ماده شصت و چهارم قانون اساسی ،حکم میکند که تعیین وزرا از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است ، اکنون ، وزراء را رئیس جمهور ، در مشوره با وزیر ارشد تعیین کند اما در مرحله دوم ، چنانچه درذیل شرح داده شده است صلاحیت تشکیل کابینه به صدراعظم سپرده شود.�

مسئله اول ، جایگاه رئیس اجرایی یا به عباره بهتر ، جایگاه وزیر اعظم :

بار دیگر باید تاکید کرد که به مبنی احکام قانون اساسی ، رهبری جلسات شورای وزیران از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است . اما رئیس جمهور موقتآ برای یکماه، ششماه ، یک سال ویا تا دوسال تا تدویر لویه جرگه میتواند ریاست جلسات شورای وزیران را به یکی از اعضای شورای وزیران بسپارد . تنها و تنها ریاست جلسات وکنترول از تطبیق تصامیم جلسات کابینه را و بس . اگر یک وزیر ، براساس هدایت رئیس جمهور تنها جلسات مجالس کابینه را ریاست کند ، این خلاف قانون اساسی نیست. یعنی وزرا ، تحت رهبری رئیس جمهور قرار داشته از رئیس جمهور و در صورت غیاب رئیس جمهوراز معاون رئیس جمهور، هدایت می گیرند اما رياست جلسات ماها نه ایشان توسط یک وزیر صورت میگیرد برای آنکه جلسات با نظم برقرارشود و از تطبیق تصامیمی که در جلسات قبلی گرفته شده نظارت و کنترول صورت گیرد. اما اگر یک روز خود رئیس جمهور مطابق صلاحیت های قانونی خود بخواهد یک جلسه شوری وزیران را ریاست کند ، هیچکس مانع او شده نمی تواند . .

مسئله دوم تعیین وزرا است

چون فقره یازده ماده شصت و چهارم قانون اساسی ،حکم میکند که تعیین وزرا از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است ، اکنون ، وزراء را رئیس جمهور ،میتواند بخاطر وجود حکومت وحدت ملی در مشوره با وزیر ارشد تعیین کند. رئیس جمهور آینده حتمی این مشوره را بخاطر تامین بیشتر مشارکت ملی مطالبه خواهد کرد اما مطابق احکام قانون اساسی تصمیم نهایی را رئیس جمهور خواهد گرفت . هر کی رئیس جمهور باشد ، داکتر عبدالله یا اشرف غنی. تا تعدیل قانون اساسی ، وزرا را مطابق احکام قانون اساسی ، تنها رئیس جمهور تعیین می کند ، با مشوره یا بدون مشوره وزیر اعظم یا رییس اجرایی.


اعلان حالت اضطرار بمثابه شمشیر دموکلیس


کودتای سفید نیو یارک تایمز ، مخالف قانون اساسی ، اما اعلان حالت اضطرار ، مطابق قانون اساسی است


مادهء یکصدو چهل و سوم قانون اساسی افغانستان

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم ، آفات طبیعی ویا حالت مماثل، حفظ استقلال وحیات ملی از مجرایی که درقانون اساسی تعیین شده، نا ممکن گردد ، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تائید شورای ملی درتمام یا بعضی ازساحات کشور اعلان می شود . هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید ، برای تمدید آن ، موافقت شورای ملی شرط است .


2000 Al Gore's Concession Speech

الگور اکثریت آرای مردم امریکا را بدست آورده بود اما بخاطر وطن خود از منافع شخصی گذشت و نگذاشت وطنش به بحران و تشنج کشانیده شود


اگر افغانها ، صلاحیت می داشتند

در تمام جریان تاریخ افغانستان ، هیچگاه رهبر افغانستان واقعآ بصورت مستقیم ، توسط مردم افغانستان انتخاب نشده است.
اگر افغانها ، صلاحیت می داشتند که خودشان تصمیم بگیرند ، درین شرایط جنگی و بحرانی رئیس جمهورافغانستان ، در ظرف یک روز در لویه جرگه انتخاب میشد.
اگر افغانها ، صلاحیت میداشتند که خودشان تصمیم بگیرند ، تمرین انتخابات رئیس جمهور بصورت مستقیم ، توسط مردم را ، میگذاشتند به آینده ، در شرایطی که ، نیروهای مسلح خارجی در افغانستان ، وجود نداشته باشند .
حاجی محمد محقق به حیث رئیس اجرایی

توافق در مورد حکومت وحدت ملی ، تدویر لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی ، با تضمین های بین المللی به خصوص با حمایت و سهمگیری شخصی براک اوباما و جان کری صورت گرفته است. این تصامیم ، که در مورد آینده افغانستان گرفته شده اند ، اکنون به شخص داکتر عبدالله ارتباط و وابستگی ندارند.

در حالت وفات داکتر عبدالله ، مریضی شدید و صعب العلاج ، جنون، استعفا ، کنار رفتن او از روند انتخابات بصورت بایکات یا تحریم و سایر حالاتی که داکتر عبدالله ، وظیفه رئیس اجرایی یا صدارت را انجام داده نتواند ، تیم داکتر اشرف غنی احمد زی میتواند با سایر اعضای تیم اصلاحات و همگرایی ، حکومت وحدت ملی را ایجاد کند. مثلآ اگر داکتر عبدالله ، روند انتخابات را بار دیگر بخاطر منافع شخصی خود تحریم کند ، رئیس جمهور آینده میتواند ، در حکومت آینده وحدت ملی ، معاون داکتر عبدالله ، حاجی محمد محقق را به حیث رئیس اجرایی و سایر اعضای لایق و باکفایت تیم اصلاحات و همگرایی را به حیث وزیر ، والی و سفیر مقرر کند.

در تمام جریان تاریخ افغانستان ، تنها یک مرتبه از قوم زحمت کش هزاره ، یکنفر به حیث صدر اعظم مقرر شده است بنام سلطان علی کشتمند که وظایف مقام صدارت را به بسیار خوبی انجام داده است . بگذار یک بار دیگر، نیز صدراعظم افغانستان از قوم هزاره باشد .

یک محاسبه ساده در مورد نتیجه تفتیش آراء

روز دوشنبه ۲۵ ماه اگست ، آرای در حدود هفتاد صندوق باطل شدند که در حدود بیست و دو هزار رای را تشکیل میدهد. اگر تا اخیر جریان ابطال آراء ، ده چند و حتی بیست چند آنچه بروز دوشنبه باطل شده ، باطل شوند از هزار و چهار صد صندوق ، بیشتر نخواهد شد که مجموع تمام آرای باطل شده هزار و چهار صد صندوق، از نیم میلیون رای تجاوز نمی کند. با توجه به اینکه هر دو کاندید تقلب کرده اند . حتی اگر یکی ،۲۰ درصد و دیگری ۸۰ درصد تقلب کرده باشد ، مجموع آرای باطل شده متقلب بزرگ ، از چهار صد هزار رای بیشتر نمی شود . با این محاسبه ، در فرجام تفتیش آراء ، نتیجه انتخابات تغیر نخواهد خورد ، زیرا اشرف غنی احمد زی بیش از یک میلیون رای نسبت به داکتر عبدالله ، پیش است.
صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان مطابق به احکام قانون اساسی

مادهء شصت و چهارم قانون اساسی:

رئیس جمهور دارای صلاحیتها ووظایف ذیل می باشد :

1- مراقبت ازاجرای قانون اساسی؛
2- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی ؛
3- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛
4- اعلان حرب ومتارکه به تائید شورای ملی ؛
5- اتخاذ تصمیم لازم درحالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال؛
6- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائید شورای ملی ؛
7- دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج مادهء شصت ونهم این قانون اساسی؛
8- اعلان حالت اضطرار به تائید شورای ملی وخاتمه دادن به آن ؛
9- افتتاح اجلاس شورای ملی ولویه جرگه؛
10- قبول و استعفای معاونین ریاست جمهوری؛
11- تعیین وزرا، لوی حارنوالی ، رئیس بانک مرکزی ، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تائید ولسی جرگه وعزل وقبول استعفای آنها؛
12- تعیین رئیس واعضای ستره محکمه به تائید ولسی جرگه ؛
13- تعیین ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس وامنیت ملی ومامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون؛
14- تعیین سران نماینده گی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی وموسسات بین المللی؛
15- قبول اعتماد نامه های نماینده گان سیاسی خارجی درافغانستان؛
16- توشیح قوانین وفرامین تقنینی؛
17- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون؛
18- تخفیف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون؛
19- اعطای مدالها ، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛
20- تأسیس کمیسیونها به منظور بهبود ادارهء کشور مطابق به احکام قانون؛
21- سایرصلاحیتها ووظایف مندر ج این قانون اساسی.

صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان مطابق به احکام قانون اساسی را در فوق مطالعه کردید.
این ها تنها صلاحیت ها نی بلکه در عین زمان وظایف نیز اند. یعنی قانون اساسی ، رئیس جمهور را توظیف میکند تا این وظایف را انجام دهد ، یعنی رئیس جمهور نمی تواند هیچیک این صلاحیت ها و وظایف را به شخص دیگری ، انتقال دهد تا زمانیکه قانون اساسی تعدیل نشود .
از طرف دیگر ، در اکثر کشور هاییکه مقام صدارت هم وجود دارد ، رئیس جمهور ، در حدود نود و پنج درصد این گونه ، صلاحیت ها را میداشته باشد. اما در لست صلاحیت های فوق به دو فقره مهم این ماده ، یعنی فقرات یازدهم و دوازدهم ، خوب دقت کنید که قید شده است � به تایید ولسی جرگه �
کلید قدرت صدر اعظم آینده ، درینجا است . یعنی اگر تیم یا حزب صدر اعظم در ولسی جرگه اکثریت داشته باشد ، او به یک صدراعظم نیرومند تبدیل خواهد شد و رئیس جمهور به یک رئیس جمهور تشریفاتی.
فهمیدن این مطلب برای رفع چنه زنی های کنونی کمک میکند. مثلا اگر امروز اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله ، برخلاف تعاملات جهانی حقوق اساسی و در مغایرت با احکام قانون اساسی افغانستان ، موافقه کنند که وزیر دفاع را رئیس جمهور ولی وزیر داخله را رئیس اجرائیه حکومت تعین کند . اگر تیم رئیس اجرائیه در ولسی جرگه اکثریت نداشته باشد ، وزیر دفاع تائید و وزیر داخله ، در ولسی جرگه رد خواهد شد. بنا برین جگره کنونی بی مورد است . اکنون باید رئیس اجرائیه قناعت کند که هر صلاحیتی را که قانون اساسی اجازه میدهد ، رئیس جمهور به او تفویض کند.
اما ، همزمان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت سر از فردا توجه خود رابه دو موضوع مهم ذیل معطوف کنند:

اول - تدویر هر چه زود تر لویه جرگه بمنظور تعدیل قانون اساسی.

دوم - آمادگی های لازم برای بدست آوردن اکثریت در انتخابات پارلمانی سال آینده.


Afghanistan and the rule of law


کودتای سفید نیویارک تایمز ، زیر نظر قطعات نظامی ناتو
توطئه ثالث علیه قانون اساسی و دموکراسی


کدامیک لیاقت بیشتر برای اشغال مقام صدارت آینده افغانستان را دارد عطا محمد نور یا داکتر عبدالله ؟

در جریان روز های اخیر، برای اشغال مقام صدارت ، رقابت های محرمانه یی بین عطا محمد نور وداکتر عبدالله آغاز شده است. عطا محمد نور ، روند آشتی واتحاد بین اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله را بشکلی تخریب میکند تا حکومت وحدت ملی ایجاد شده نتواند و داکتر عبدالله به حیث رئیس اجرایی تعین نشود. در عوض خودش ، بصورت غیر قانونی ، در مقام دوم در رهبری سیاسی آینده افغانستان ، قرار گیرد

بنظر شما کدامیک لیاقت بیشتر برای اشغال مقام صدارت آینده افغانستان را دارد


لطفآ دوستان تانرا تشویق کنید ، بیایند و درین نظر سنجی مهم شرکت کنند تا مقامات امریکایی و انگلیسی که هر روز ازین سایت ، بازدید میکنند ، متوجه شوند که متحد آنها عطا ء محمد نور بعداز موضع گیری های خلاف قانون اساسی و دموکراسی اخیرش ، بکلی محبوبیت سابق خود را از دست داده است


آشتی تاریخی با طالبان

حالا که تمام نیروهای مسلح خارجی ، خاک افغانستان را ترک می گویند ، هیچ دلیل عمده باقی نمی ماند که طالبان در مقابل برادران و خواهران هم وطن خود جنگ را ادامه دهند . بنا برین میتوان بعدازین با هم آشتی نمود. طالبان به سه دسته تقسیم میشوند:

اول اکثریت عظیم طالبان که مردمان وطن دوست و ناسیونالیست ، ضد امپریالیست ، ضد استعمار و ضد حضور نظامی نیرو های اجنبی در افغانستان اند.

دوم یک اقلیت رهبران طالبان که توسط آی اس آی به گروگان گرفته شده اند و مجبور شده اند تحت اوامر استخبارات پاکستان قرار بگیرند.

سوم همانگونه که در تمام سازمان ها و احزاب سیاسی افغانستان سازمانهای استخباراتی خارجی نفوذ کرده اند در بین کادر های رهبری و در یک بخش صفوف طالبان نیز اجنت های سازمانهای استخباراتی امریکا ، انگلستان ، روسیه ، چین و سایر کشور ها وجود دارند .

با در نظر داشت این تقسیم بندی فوق ، اگر رئیس جمهور و صدراعظم آینده افغانستان ، میخواهند با هموطنان طالب خود آشتی کنند و آنها را در سهمگیری در حکومت وحدت ملی آینده ، دعوت کنند، لازمست از هم اکنون هر یک ، با حسن نیت و صادقانه از طریق چینل های خود با سه دسته فوق طالبان ، بصورت جداگانه ، تماس بگیرند . تماس های مستقیم و غیر مستقیم با طالبان غیر وابسته بخارج و اما مهمتر از همه با آی اس آی و همچنان با استخبارات انگلستان و امریکا که یک بخش رهبران طالبان ، دستنگر آنها میباشند.

بدون حضور طالبان در حکومت وحدت ملی ، که بصورت مسلحانه علیه دولت می جنگند و بدون سهمگیری خلقی ها و پرچمی ها که بصورت غیر مسلحانه ، علیه دولت مبارزه میکنند ، حکومت وحدت ملی ، ناتکمیل و غیر موثر خواهد بود.


Plagiarism is not allowed.
Afghanistannews.org
تعریف حکومت وحدت ملی
National Unity Government

نخست از همه ، حکومت وحدت ملی ، یک حکومتی است که برمبنی تجارب سایر کشور ها در افغانستان ایجاد میگردد . بنابرین در تعریف آن از الگو ها و تجارب کشور های خارجی استفاده میشود .
دوم اینکه ، حکومت وحدت ملی National Unity Government ، یک حکومت ائتلافی Coalition Government نیست، حکومت وحدت ملی به هدف تقسیم قدرت بین دو حزب سیاسی بوجود نمی آید ، منظور تشکیل حکومت وحدت ملی ، تقسیم قدرت بین دو تیم انتخابا ت و یا تقسیم کرسی های وزارت به دو قوم نیست.
بیشتر از نود درصد اعضای هر دو تیم رقیب اکنون در دولت حامد کرزی ، مقامات مهم دولتی دارند . در آینده نیز ، هر یک این دو کاندید که رئیس جمهور شود ، اگر حکومت و حدت ملی باشد یا نباشد، همین بیشتر از نود درصد اعضای هر دو تیم رقیب در حکومت آینده ، حضور خواهند داشت. بنابرین حکومت وحدت ملی ، حکومت مشترک این دو تیم نیست . پس حکومت وحدت ملی که مورد حمایه و سیع مردم افغانستان قرار گرفته است چیست ؟ با تذکر این مطالب مهم فوق ، اینست تعریف حکومت وحدت ملی :

حکومت وحدت ملی ، عبارتست ازیک حکومت فراگیر که در حالت جنگ داخلی یا در یک برهه بحرانی تاریخ یک کشور ، عرض وجود میکند تا مقامات دولتی تا حد امکان ، به تمام نیروهای سیاسی واقعی آن کشور تقسیم شوند، در حکومت وحدت ملی مقامات دولتی به تمام جناح های متحد بالقوه و بالفعل دولت و بخصوص ، به جناح های مختلف اپوزیسون که در مقابل دولت ، بصورت مسالمت آمیز یا قهر آمیز مبارزه میکنند سپرده میشوند . بنابرین با تشکیل حکومت وحدت ملی ، تلاش صورت میگیرد تا اپوزیسون بر علیه دولت ، بکلی از بین برود یا به صفر تقرب کند.

به عباره ساده تر :
حکومت وحدت ملی عبارت است از یک حکومت فراگیری که درآن تمام نیرو های سیاسی طرفدار دولت وتمام نیروهای سیاسی مخالف دولت دست بدست هم میدهند و یکجا میشوند.

به عباره صریح تر ، در افغانستان ، حکومت وحدت ملی عبارتست از حکومتی تا حد امکان متشکل از طرفداران ملا عمر مجاهد ، طالبان ناراض و مخالف ملا عمر ، مجاهدین هوادار گروپ سراج الدین حقانی ، اعضای سابق و کنونی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ، خلقی ها ، پرچمی ها ، ماوویست های دموکراسی نوین وشعله یی ها ، طرفداران داود خان ، طرفداران نظام سلطنتی ، مجاهدین بقایای اتحاد هفتگانه ، ستمی ها ، افغان ملتی ها ، مجاهدین بقایای اتحاد نهگانه ، اعضای جنبش اسلامی عبدالرشید دوستم و افغانها ی تکنوکرات تحصیل یافته غرب به شمول تیم حامد کرزی .
در غیر آن ، در سطح بین المللی بسیار مضحک و خنده آور خواهد بود که مردم جهان ببینند که حکومت فر اگیر وحدت ملی در افغانستان عبارتست از حکومت متشکل از ( وزیرمالیه + وزیرخارجه حامد کرزی )

بنابرتعریف فوق ، در حکومت وحدت ملی افغانستان باید علاوه بر تیم های دوکاندید پیشتاز که دو جناح طرفدار دولت اند ، نمایندگان نیروهای سیاسی ذیل افغانستان وسیعآ شرکت داده شوند تا افغانستان همزمان با خروج نیروهای ناتو از افغانستان یک حکومت نیرومند داشته باشد که مورد تائید تمام نیروهای سیاسی افغانستان باشد :
۱- -نمایندگان جناح های مختلف طالبان.
۲- -نمایندگان جناح های مختلف جمعیت اسلامی.
۴- -نمایندگان جناح های مختلف نیرو های سلطنت طلب.
۵- -نمایندگان جناح های مختلف حزب سابق دموکراتیک خلق افغانستان.
۶- -نمایندگان جناح های مختلف حزب وحدت اسلامی و اتحاد نه گانه سابق
۷- -نمایندگان جناح های مختلف حزب افغان ملت.
۸- -نمایندگان جناح های مختلف دموکراسی نوین.
۹- -نمایندگان جناح های مختلف اوزبیک ها و ترکمن ها.
۱۰- نمایندگان جناح های مختلف حزب اسلامی .
ونمایندگان سایر نیروهای سیاسی مطرح در افغانستان ، بشمول تیم نیرومند حامد کرزی .

هر شخصیکه تعریف دقیق تر و جامع تر حکومت و حدت ملی را ، در اختیار دارد ، بما بفرستد. درینجا ، به نشر خواهد رسید
مقام صدارت و نظام پارلمانیدر افغانستان گذشته ما تقریبا دایم صدراعظم داشتیم ، آیا سیستم های سیاسی افغانستان پارلمانی بودند ؟
بطور مثال آیا درجریان سالها یی که داود خان صدر اعظم بود یا سلطان علی کشتمند که به حیث یک صدر اعظم نیرومند کارکرد ویا در دوران عبدالرحیم غفورزی افغانستان نظام پارلمانی داشت ؟
یکی از شرایط عمده سیستم پارلمانی ، وجود احزاب سیاسی نیرومند است . تا زمانیکه احزاب سیاسی در پارلمان یک کشوروجود نداشته باشند و تا زمانیکه احزاب سیاسی با دادن رای اعتماد ، در پارلمان ، درامر تائید صدر اعظم نقش تعیین کننده نداشته باشند ، نمی توان درآن کشور ازنظام پارلمانی یاد کرد ، اگر درآن کشور مقام صدارت وجود داشته باشد یا نی . بنابرین ، وجود مقام صدارت در یک کشور به تنهایی ، معنی سیستم پارلمانی را افاده نمی کند .پیشنهاد حکومت وحدت ملی در افغانستان ، برای اولین بار، نه توسط سایت اخبار افغانستان نه ذریعه حکومت امریکا بلکه هفت سال قبل ، توسط یک افغان ، توسط یکی از رهبران طالبان صورت گرفته بود. این شخصیت سیاسی ، عبارتست از ملا عبدالسلام ضعیف .
امروز تاسیس حکومت وحدت ملی مورد تائید تمام همسایگان افغانستان است . حکومت های ایران و هندوستان از تاسیس حکومت وحدت ملی در افغانستان طرفداری خود را اعلان نمود ه اند. به احتمال قوی ، روسیه ، چین و پاکستان نیز ، عنقریب حمایت خود را از تاسیس حکومت وحدت ملی در افغانستان ، اعلان خواهند کرد و به نیروهای مورد حمایه خود در داخل افغانستان ، هدایت خواهند داد تا از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان طرفداری کنند.

Ex-Taliban Official Calls for Unity Government in Afghanistan

Iran FM Iranian FM urges unity government in Afghanistan

Afghans need national unity government
Indian Punchline
Reflections on foreign affairs
چرا سایت افغانستان ، به تدریج ، به یک نیروی سیاسی مهم تبدیل شده است ؟

سایت اخبار افغانستان ، به تدریج ، به یک نیروی عظیم سیاسی در باره افغانستان ، تبدیل شده است زیرا سایت افغانستان که یک سایت غیر وابسته است ، دایم اعمال نادرست و اشتباه آمیزسازمان های استخباراتی غرب و شرق را در افغانستان ، مورد انتقادو ملامتی قرار میدهد. بنابرین مسئولین افغانستان این سازمانها ی جاسوسی ، هر روز و دایم سایت ما و شما را با کنجکاوی می بینند و این سازمانهاست که در واقعیت امر افغانستان را از عقب پرده ها رهبری میکنند . تصامیم واقعی را در مورد افغانستان ، همین سازمانها ، میگیرند.
اگر طرح ها و نوشته هایی که در سایت اخبار افغانستان به نشر میرسند ، کارمندان این سازمانها را متقاعد بسازد ، آن طرح ها توسط بالاترین مقامات دولتی در افغانستان ، در عمل پیاده میشوند.
لینک ذیل ترافیک و فیصدی کاربران سایت اخبارافغانستان را در کشور های مختلف جهان ، نشان میدهد . کسانیکه (( Unknown )) استند ،اکثرا کارمندان سازمانهای استخباراتی اند . شما بالای لینک ذیل کلیک کنید و ببینید که یک فیصدی بزرگ ترافیک این سایت را ((Unknown)) تشکیل میدهد.


فیصدی ترافیک کاربران سایت اخبار افغانستان ، در کشور ها ی مختلف جهان ، در همین دقیقه

شما کدام لقب را برای سرپرست مقام صدارت آینده ترجیح میدهید

کاندید یکه در مقام دوم قرار میگیرد ،یعنی رئیس اجرائی نه معاون رئیس جمهور است ونه یک وزیر عادی . او یک رهبر دولت است ، یک وزیر مهم کابینه است که در بین معاون رئیس جمهور و یک وزیر عادی قرار خواهد داشت که منطقآ رئیس جمهور وظیفه ریاست جلسات کابینه را به او خواهد سپرد. بنا برین این شخصیت ، مهمترین وزیر کابینه است . اگر بخواهیم در چهار چوب قانون اساسی عمل کنیم ، تا تعدیل قانون اساسی که مقام صدارت ایجاد شود ، میتوان به این شخصیت یکی از القاب ذیل را گذاشت:

رئیس اجرایی کابینه
رئیس اجرایی حکومت
رئیس اجرایی شورای وزیران
وزیر دولت در امور حکومت
وزیر ارشد
وزیردولت در امور شوری وزیران
وزیر اعظم
اشرف الوزرا
رئیس الوزرا
لمری وزیر
نخست وزیر

هیچیک این عناوین برای وزیر ، مخالف قانون اساسی نیست .

به نظر شما کدامیک ازین ، القاب در تاریخ گذشه ما و منطقه ما مروج بود و به نظر شما دارای اعتبار و حیثیت بوده و مناسب تر است .

شما میتوانید ، همزمان سه عنوان را انتخاب کنید و بعد ازان بالای دکمه Vote رای کلیک کنید
اخبار تازه افغانستان ، توسط آژانس های خبری افغانی

AFGHAN AGENCY آژانس افغان

1SADA یکصدا

Khabar Afghan خبرگزاری خبرافغان

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

KHAAMA PRESS خبرگزاری خامه

KILLID PRESS گروپ خبرگزاری کلید

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - صدای امریکا

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا دری

صدای روسیه پشتو

صدای روسیه دری


Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

RT, TV Live

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

مجموعه آثار دانشمند و نویسنده توانا عالم افتخار 

Contact us :
mohsalim@gmail.com