تالار مباحثات

دری و پشتو
صفحهء انگليسی
  صفحهء نخست 

   متون احکام قانون اساسی در ارتباط با رویارویی ریاست جمهوری با

ولسی جرگه( مجلس نمایندکان )

اخبار افغانستان بمنظور افکندن روشنی بیشتروتامین سهولت درشناخت ودرک بهتر بحران سیاسی کنونی لازم دید احکام قانون اساسی را درین رابطه خدمت هموطنا ن عزیزبرجسته سازد٠ما بدون تبصره این احکا م را به نشر می سپاریم ٠

در مورد کابینه اینده

ماده شصت و چهارم

رئيس جمهور داراى صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد : ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ -

۱۱ - تعيين وزرا، لوى خارنوال، رييس بانک مرکزى ، رييس امنيت ملي و رييس سره مياشت (هلال احمر) به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاى آنها،

۱۲ - تعيين رييس و اعضاى ستره محکمه (ديوان عالي قضايي ) به تاييد ولسي جرگه

-----------------------------------------

ماده نود و يکم

ولسي جرگه داراى صلاحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد : ۱ - ۲ -

۳ - تاييد يا رد مقرريها (انتصابها) مطابق به احکام اين قانون اساسي .

-------------------------------------------------------------------

ماده هفتاد و دوم

شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :

۱ - تنها حامل تابعيت افغانستان باشد، هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آنرا دارد

ماده يکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد. اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند .

----------------------------------------------------------------------

در مورد کابینه کنونی که دوره خدمت ان خاتمه مییابد٠

ماده يکصد و پنجاه و نهم

مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراى ملي ، دوره انتقال شمرده مي شود.

ماده يکصد و شصت و يکم

شوراى ملي ، وظايف وصلاحيتهاى خود را به مجرد تاسيس ، مطابق به احکام اين قانون اساسي ، اعمال مي کند.

بعد از داير شدن اولين جلسه شوراى ملي ، در خلال مدت سي روز، حکومت وستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.

ارگانهاى اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقره چهارم ماده يکصد وپنجاه و نهم اين قانون اساسي ، الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خودادامه مي دهند. فرامين تقنيني که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است ، به اولين جلسه شوراى ملي ارجاع مي گردند.

اين فرامين تازمانيکه از طرف شوراى ملي لغو نگرديده باشند نافذمي باشند.

ماده شصت و سوم

رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه ، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم مي گردد، حلف (سوگند) آتي را به جا مي آورد :

بسم الله الرحمن الرحيم "به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم . قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم . ازاستقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگارمتعال و پشتيباني ملت ، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم

___________________________________

1

وبلاگها

آرشيف

 پیام ها و نامه ها
  تماس با ما